REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN VOUCHERÓW

I. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa warunki wydawania i sposób korzystania z Voucherów na usługi OSSO STUDIO.

II. Definicje.

1. Voucher – bon wydany na okaziciela, sprzedawany w sklepie internetowym na stronie OSSO STUDIO, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za usługi oferowane w OSSO STUDIO;
2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Voucheraw sklepie internetowym OSSO STUDIO;
3. Posiadacz – osoba realizująca Voucher;
4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
5. Sklep internetowy – strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży usługi oraz Vouchery, działająca pod adresem internetowym www.ossostudio.pl/sklep/;
6. OSSO STUDIO – siedziba firmy – Studio w którym są wykonywane usługi i realizowane vouchery. Studio mieści się przy ul. Barniewickiej 7 w Gdańsku.
7. Usługa – Nagrania lub kursy, mogące być przedmiotem transakcji przy użyciu Vouchera;
8. Wydawca – oznacza Dawida Gorgolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą OSSO STUDIO Dawid Gorgolewski z siedzibą w Gdańsku (80-299), ul. Barniewicka 7, NIP: 5842516497, REGON: 221157650, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: dawid@ossostudio.pl;

III. Warunki ogólne.

1. Wydawca oferuje vouchery do nabycia w sklepie internetowym OSSO STUDIO. Za każdy Voucher Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Vouchera.
2. Wartość Voucherów opublikowana jest na stronie internetowej www.ossostudio.pl.
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Vouchera za usługi nabywane przez Posiadacza.
5. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do opłacenia usługi w OSSO STUDIO która widnieje na voucherze.
6. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
7. Voucher jest imienny i nie może być odsprzedany innej osobie.
8. Voucher jest jednorazowy.
9. Okres ważności Vouchera wynosi 1 rok od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Vouchera. Niewykorzystanie Vouchera w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
10. Zasady i tryb nabywania Voucherów za pośrednictwem Sklepu internetowego, określone są w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym poniżej

IV. Realizacja Vouchera

1. Posiadacz Vouchera ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

a. Voucher stanowi formę zapłaty za usługi w OSSO STUDIO;
b. Voucher posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Vouchera nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Vouchera, nie można nim dokonywać płatności;
c. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania usługi w zamian za Vouchery, które nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Voucher uznawany jest za nieważny. W wypadku wątpliwości, możemy sprawdzić na podstawie dowodu osobistego czy osoba przychodząca na nagrania jest faktycznie osobą zapisaną na voucherze imiennym.

2. Sposób realizacji Vouchera:

a. Posiadacz Vouchera w celu jego realizacji zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego z wydawcą na numer telefonu podany na dokumencie Vouchera w celu umówienia terminu wykonania usługi.
b. Usługa wykonywana jest w OSSO STUDIO w terminie ustalonym między Posiadaczem a Wydawcą.

V. Postanowienia końcowe

1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Vouchera.
2. Zakup Vouchera przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepie internetowym na stronie www.ossostudio.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego i dotyczyć będą Voucherów zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.

 

 

Regulamin sklepu internetowego OSSO STUDIO

§ 1 DEFINICJE
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://ossostudio.pl.
Sprzedawca – Dawid Gorgolewski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OSSO STUDIO Dawid Gorgolewski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5842516497, nr REGON 221157650, ul. Barniewicka 7, 80-299 Gdańsk

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
Adres pocztowy: 80-299 Gdańsk, ul. Barniewicka 7
Adres e-mail: dawid@ossostudio.pl
Telefon: 504032528

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
Urządzenie z dostępem do Internetu
Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE
Ceny usług widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za usługę.
Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży w momencie dostarczenia towaru.

§ 5 PŁATNOŚCI
Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Szybkimi płatnościami online – podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.
Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Vouchera w ciągu maksymalnie 48 godzin w dni robocze od daty zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym lub wysłania potwierdzenia zakupu przez szybkie płatności internetowe TPAY.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W przypadku zakupu voucherów, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§ 8 DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 9 ZASTRZEŻENIA
Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

§ 10 Reklamacje dotyczące Towarów
OSSO STUDIO Dawid Gorgolewski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres dawid@ossostudio.pl. OSSO STUDIO Dawid Gorgolewski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 11 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

OSSO STUDIO Dawid Gorgolewski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić OSSO STUDIO Dawid Gorgolewski o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Barniewicka 7, 80-299 Gdańsk, mailowo pod adres dawid@ossostudio.pl .
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
OSSO STUDIO Dawid Gorgolewski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.